„KONSERWACJA, REWITALIZACJA I DIGITALIZACJA BAROKOWEGO WNĘTRZA GOTYCKIEJ KATEDRY ŚWIDNICKIEJ”

nr POIS.08.02.00-00-0001/18 w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt zakłada zabezpieczenie konserwatorskie zespołu dzieł sztuki, których stan jest alarmujący wraz z digitalizacją odnowionych obiektów zabytkowych (jako element projektu), wymianę reflektorów oraz żarówek prezbiterium i jego otoczenia wraz z dostawą, a także montażem bezprzewodowej wewnętrznej sieci wi-fi.

Celem projektu jest:

Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego związanego z Katedrą Świdnicą oraz utrwalenie i wzmocnienie wizerunku Polski oraz Świdnicy, a także najstarszych części wchodzących w skład historycznego centrum miasta. Ważnym jest stworzenie kompleksowej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz turystycznej wraz z powołaniem nowych miejsc pracy. Kluczowym jest wpływ projektu na rozwój turystyki w regionie oraz rozwój usług okołoturystycznych, co bezpośrednio przełoży się na liczbę odwiedzających Świdnicę i cały region.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 • konserwacja malowideł na ścianach i sklepieniach nawy oraz prezbiterium;
 • konserwacja wielkoformatowych obrazów sztalugowych wraz z ramami z nawy głównej, tj.
  6 prostokątnych obrazów z nawy głównej oraz
  8 obrazów owalnych z nawy głównej wraz z ramami;
 • konserwacja rzeźb ustawionych na filarach nawy głównej – 9 sztuk.

Wszystkie obiekty poddane konserwacji zostaną jednocześnie zdigitalizowane, co będzie niejako dopełnieniem prac konserwatorskich, a zarazem umożliwi przyszłą prezentację obiektów w ramach multimedialnego projektu tzw. przewodnika elektronicznego oraz Wirtualnego Muzeum Katedry Świdnickiej.

W ramach uzupełniania prac konserwatorskich niezbędnym jest również zakup sprzętu i wyposażania, czym będzie:

wymiana starych reflektorów i żarówek na reflektory LEDowe energooszczędne, bardziej żywotne i sprzyjające ochronie środowiska oraz
Dostawa i montaż bezprzewodowej sieci wi-fi, w celu umożliwienia zainstalowania tzw. przewodnika elektronicznego oraz Wirtualnego Muzeum Katedry Świdnickiej poszerzającego wiedzę nt. historii Katedry i jej zbiorów.
Efekty realizacji projektu będą wpływały na:

 • poprawę stanu zachowania zabytku;
 • podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa energetycznego obiektu;
 • wzbogacona zostanie oferta edukacyjno-kulturalna;
 • bogatsze efekty techniczne i oświetleniowe przyczynią się do podniesienia atrakcyjności obiektu;
 • zwiększony zostanie znacząco dostęp publiczności miasta do oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz nastąpi jej dostosowanie do potrzeb i oczekiwań zróżnicowanych grup odbiorców;
 • w ujęciu makroekonomicznym nastąpi wzrost poziomu wielkości ruchu turystycznego związanego z rozwojem tzw. turystyki kulturowej i religijnej;
 • szereg działań komplementarnych ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kultury, rozwój sektora kultury oraz powiązanego z nim sektora turystyki kulturowej.

Projekt będzie zarządzany przez powołany w tym celu zespół projektowy. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Proboszcz Parafii ks. Piotr Śliwka, który odpowiada za formalno-prawną realizację przedsięwzięcia.

Wartość projektu i źródła finansowania:

Planowany koszt całkowity projektu wynosi: 19 973 649,97 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 19 973 649,97 PLN

Dofinansowanie projektu w ramach EFRR wynosi: 16 977 602,47 PLN

Środki własne Beneficjenta projektu wynoszą: 2 996 047,50 PLN