baner_przewodnik
Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player


KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI


W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00

W PIERWSZE  PIĄTKI OD 16.00 DO 17.00
 
W STYCZNIU OD 16.00 DO 17.00

pl. św. Jana Pawła II 2
(budynek za katedrą po lewej stronie)

 

CHRZEST ŚWIĘTY

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 

Chrzty udzielane są w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13:00 dzieciom zamieszkałym faktycznie na terytorium Parafii katedralnej.

W przypadku dzieci z innych parafii konieczna jest zgoda własnego Proboszcza.

W uzasadnionych sytuacjach jest możliwy chrzest w innym terminie. Z zasady nie udziela się chrztu w czasie Wielkiego Postu, ponieważ jest to czas pokuty i przygotowania do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii Paschalnej.

Konferencja chrzcielna odbywa się zazwyczaj w sobotę przed II i IV niedzielą miesiąca,  o godz. 17:00 w salce katechetycznej na plebanii.

 
Rodzice (opiekunowie) dziecka

Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:

 • do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu sakramentu małżeństwa rodziców oraz dane rodziców chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy) - jeżeli nie należą do tutejszej Parafii, muszą otrzymać zaświadczenie od swojego Proboszcza
 • uczestniczą w konferencji chrzcielnej
 • przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św. (fakt przystąpienia poświadcza pisemnie spowiednik)
 • chrzest dziecka spoza Parafii katedralnej jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu zgody własnego Proboszcza

Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)

Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:

 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
 • przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie)
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny
 • uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

Rodzice chrzestni dziecka

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył 16 lat (...) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


Obowiązki rodziców chrzestnych:
 • przed udzieleniem sakramentu chrztu obowiązkowo uczestniczą w konferencji chrzcielnej oraz przystępują do sakramentu pokuty i pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii św. (fakt przystąpienia poświadcza pisemnie spowiednik)
 • dostarczają z parafii miejsca zamieszkania zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:
 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii lub wyznania,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani i nie uczestniczący w katechezie szkolnej,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Decyzję o dopuszczeniu do sprawowania funkcji chrzestnego podejmuje duszpasterz Parafii rzeczywistego miejsca zamieszkania kandydata, dotyczy to również osób mieszkających za granicą (adres cywilnego zameldowania nie ma znaczenia). Bezwzględnie konieczne jest osobiste spotkanie kandydata z duszpasterzem.

Osoby dorosłe pragnące przyjąć chrzest (oraz bierzmowanie i I Komunię św.) zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia indywidualnego programu przygotowania. Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Julian Nastałek
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej, która obejmuje w Diecezji Świdnickiej cykl spotkań ogólnych, indywidualne rozmowy z doradcą życia rodzinnego oraz dzień skupienia dla narzeczonych. Katecheza może odbyć się w dowolnym miejscu, należy jednak posiadać dokument uczestnictwa.

Najbliższy kurs przedmałżeński w Parafii katedralnej rozpocznie się 11 marca o godz. 18.00 w salce na plebanii (I piętro).


----------------------------------------------


"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

----------------------------------------------

Pozostałe informacje

Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni, jeśli to możliwe, przystąpić do tego sakramentu przed zawarciem małżeństwa.

Termin ślubu należy zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem (około roku wcześniej) w kancelarii parafialnej, podając dane personalne i kontaktowe narzeczonych oraz uiszczając bezzwrotną opłatę za rezerwację w wysokości 200 zł.

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed ustaloną wcześniej datą zawarcia małżeństwa (nie wolno opóźniać tego terminu, w przeciwnym wypadku zawarcie małżeństwa w zarezerwowanym terminie może być niemożliwe!!!).

W przypadku, kiedy oboje narzeczonych należą do innych parafii i nie zamieszkują na terenie Parafii katedralnej od co najmniej miesiąca, zawarcie małżeństwa w katedrze świdnickiej jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu licencji wystawionej przez Proboszcza parafii jednego z narzeczonych (cały proces przygotowania i dokumentacji odbywa się w tej parafii). Nie ma możliwości spisania w Parafii katedralnej protokołu przedślubnego osób, które w niej nie mieszkają!

W kancelarii parafialnej miejsca spisywania protokołu narzeczeni przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesiący przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach (ważność dokumentu wynosi 6 miesiący od daty wystawienia, dlatego należy go dostarczać na drugą rozmowę).

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

       7. W przypadku osób cywilnie związanych, a następnie rozwiedzionych – wyrok sądowy.

       8. W przypadku cywilnie związanych ze sobą - akt małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego


Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w 2 etapach:

1. Spisanie pierwszej części protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin 3 miesiące przed datą ślubu (nie poźniej!).

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

 

Spowiedź przedślubna

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się dwie spowiedzi przedślubne (wyszczególnione na kartce do spowiedzi)

1. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna dokonać się najlepiej w kilka dni po spisaniu protokołu przedślubnego (ok. 3 miesiące przed ślubem). Zachęca się, aby była ona spowiedzią generalną, czyli z całego dotychczasowego życia. Taką spowiedź praktykuje się w Kościele katolickim w szczególnych momentach życia, takich jak: przyjęcie sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, składanie ślubów wieczystych, w niebezpieczeństwie śmierci. Te spowiedź powinno przygotować się rzetelnie, najlepiej pomagając sobie gotowym rachunkiem sumienia.

2. Druga spowiedź przedślubna powinna dokonać się kilka dni przed ślubem, aby przystępować do sakramentu małżeństwa z czystym sercem.

Jeżeli narzeczeni żyją w ciągłej okazji do grzechu ciężkiego (mieszkają ze sobą na stałe lub np. na weekendy) możliwa jest tylko druga spowiedź przedślubna, która powinna być spowiedzią generalną.

 

Inne informacje

Informujemy, że kwestie związane z wystrojem katedry pozostają w wyłącznej gestii Parafii katedralnej. Nie ma możliwości wprowadzania elementów wystroju jak bramy, ozdoby na ławki czy pokrowce na krzesła. Istnieje możliwość zamówienia wg zasad komercyjnych kwiatów u p. kwiaciarki obsługującej Parafię katedralną.

Wolę akompaniamentu organowego należy zgłosić p. organiście katedralnemu, z którym konsultuje się dobór śpiewów podczas liturgii. Wyklucza się piosenki religijne i utwory o charakterze świeckim oraz używanie instrumentów zakazanych przez Kościół w liturgii.

Narzeczona powinna przybyć do świątyni w godnym stroju (zasłonięte plecy, niewielki dekolt, zasłonięte ramiona). To samo dotyczy wszystkich gości.

Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest pierwszym warunkiem szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością.

Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku; nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Fotograf i kamerzysta są proszeni o dyskretne zachowanie się w kościele i nie mogą zajmować miejsca w prezbiterium.

Niestosowanie się do powyższych zasad może skutkować odwołaniem ślubu.
SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH I WIATYK

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

Wiatyk to Komunia święta udzielana osobie umierającej.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W naszej Parafii, w każdą I sobotę miesiąca, w godzinach przedpołudniowych, księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną (sakrament pokuty i Komunia Św.). W nagłej sytuacji kapłana można poprosić zawsze.

W domu chorego należy przygotować:
• stół nakryty białym obrusem,
• krzyż,
• świece
• naczynie z wodą święconą i kropidło
• watę.

 POGRZEB KATOLICKI

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)

Formalności pogrzebowe można załatwić codziennie. Najlepiej zgłaszać się po Mszach św. (6.30, 9.00, 12.00, 18.00). W szczególnych przypadkach można umówić się telefonicznie 530 853 425.

Msze pogrzebowe z reguły są odprawiane o 6.30. Godzina pogrzebu powinna być wcześniej ustalona z zakładem pogrzebowym.

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią np. od kapelana szpitala.
3. Jeżeli Zmarły zamieszkiwał w innej parafii, zgodę własnego Proboszcza na pogrzeb w Parafii katedralnej.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest Msza święta w jego intencji.
 

CMENTARZ PARAFIALNY


Cmentarz parafialny znajduje się przy al. Brzozowej. W imieniu Parafii katedralnej cmentarzem administruje Zakład Pogrzebowy Ostatnia Posługa. Wszelkie sprawy związane z obsługą cmentarza prosimy kierować do administratora.

Kontakt:


Poniedziałek - Piątek od 7.00  do 15.00
Sobota od 7.00 do 13.00

58-100 Świdnica
ulica Śląska 11

telefon całodobowy
74 852 28 91 lub 74 853 86 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • "Szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

   
 • Msze święte w niedziele

  7.00, 8.30, 10.00,
  11.30, 13.00, 18.00

  Msze święte w tygodniu

  6:30, 9:00, 12:00, 18:00

  Msza św. w Kaplicy
  Matki Bożej Świdnickiej

  Sobota godz. 6.30

  Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.