baner_przewodnik
Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player
 

alt

 

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”

(Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, nr 10)
 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15.00.Msza św. w języku łacińskim - części stałe

ORDO MISSAE

RITUS INITIALES

 

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ

OBRZĘDY WSTĘPNE

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

Amen.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.

Dominus vobiscum.

 

Pan z wami

Et cum spiritu tuo.

 

I z duchem twoim.

Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

 

 

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

 

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat ad vitam aeternam.

 

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

Amen.

 

Amen.

 

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Kyrie eleison.

 

Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Oremus.

 

Módlmy się.

Amen.

 

Amen.

LITURGIA VERBI

 

LITURGIA SŁOWA

 

 

 

Credo in unum Deum, * Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, * visibilium omnium et invisibilium. * Et in unum Dominum Iesum Christum, * Filium Dei unigenitum, * et ex Patre natum ante omnia saecula. * Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, * genitum, non factum, consubstantialem Patri: * per quem omnia facta sunt. * Qui propter nos homines et propter nostram salutem * descendit de caelis. *

 

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

Et incarnatus est de Spiritu Sancto * ex Maria Virgine, et homo factus est. * Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; * passus et sepultus est, * et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, * et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. * Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, * cuius regni non erit finis. * Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: * qui ex Patre Filioque procedit. * Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur. * qui locutus est per prophetas. * Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. * Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. *  Et exspecto resurrectionem mortuorum, *  et vitam venturi saeculi. Amen.

 

I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Króle­stwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

LITURGIA EUCHARISTICA

 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Benedictus es, Domine, Deus universi, * quia de tua largitate accepimus panem, * quem tibi offerimus, * fructum terrae et operis manuum hominum: * ex quo nobis fiet panis vitae.

 

 

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia.

Benedictus Deus in saecula.

 

Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

 

 

 

Benedictus es, Domine, Deus universi, * quia de tua largitate accepimus vinum, * quod tibi offerimus, * fructum vitis et operis manuum hominum, *ex quo nobis fiet potus spiritalis.

 

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym.

Benedictus Deus in saecula.

 

Błogosławiony jesteś. Boże, teraz i na wieki.

Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

 

Módlcie się, aby moja i waszą Ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.

 

Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Amen.

 

Amen.

Prex  Eucharistica

 

Modlitwa Eucharystyczna

Dominus vobiscum.

 

Pan z wami.

Et cum spiritu tuo.

 

I z duchem twoim.

Sursum corda.

 

W górę serca.

Habemus ad Dominum.

 

Wznosimy je do Pana.

Gratias agamus Domino Deo nostro.

 

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

Dignum et iustum est.

 

Godne to i sprawiedliwe.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

 

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Mysterium fidei.

 

Oto wielka tajemnica wiary.

Mortem tua annuntidmus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

 

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 

 

Amen.

Ritus Communionis

 

Obrzędy Komunii

Praeceptis salutaribus moniti,

et divina institutione formati,

audemus dicere:

 

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur nomen tuum;

adveniat regnum tuum;

fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

 

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.

 

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

 

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

Amen.

Pax Domini sit semper vobiscum.

 

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

Et cum spiritu tuo.

 

I z duchem twoim.

Offerte vobis pacem.

 

Przekażcie sobie znak pokoju

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.

Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.

 

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

 

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Corpus Christi.

 

Ciało Chrystusa.

Amen.

 

Amen.

Oremus.

 

Módlmy się.

Amen.

 

Amen.

RITUS CONCLUSIONIS

 

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Dominus vobiscum.

 

Pan z wami.

Et cum spiritu tuo.

 

I z duchem twoim.

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, + et Spiritus Sanctus.

 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Amen.

 

Amen.

Ite, missa est.

 

Idźcie w pokoju Chrystusa.

Deo gratias.

 

Bogu niech będą dzięki.

 
 

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.